REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
鈥濵i臋dzynarodowych Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays 2017鈥


搂 1 Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna, zwana dalej loteri膮, jest urz膮dzana pod nazw膮 鈥瀕oteria promocyjna Mi臋dzynarodowych Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays 2016鈥.


搂 2 Nazwa podmiotu urz膮dzaj膮cego loteri臋 promocyjn膮.
Loteria promocyjna jest urz膮dzana przez 鈥濭JC INTER MEDIA鈥 Sp. z o. o. z siedzib膮: 61-680 Pozna艅, ul. Podbia艂owa 11, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 107721.


搂 3 Nazwa organu wydaj膮cego zezwolenie
聽Loteria jest urz膮dzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w聽 Warszawie.


搂 4 Zasady prowadzenia loterii promocyjnej
1.W loterii mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶da osoba fizyczna maj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,聽 kt贸ra spe艂nia postanowienia i warunki regulaminu loterii oraz posiada identyfikator zwiedzaj膮cego upowa偶niaj膮cy do wst臋pu na targi organizowane w dniach od 15.02.2017 do 17.02.2017 r w Warszawie pod nazw膮 鈥濵i臋dzynarodowych Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays 2017鈥.
2.Prawo wzi臋cia udzia艂u w loterii oraz odbioru nagr贸d nie przys艂uguje pracownikom 鈥濭JC INTER MEDIA鈥 Sp. z o. o. z siedzib膮 w Poznaniu, ich ma艂偶onkom, najbli偶szym krewnym i powinowatym,聽 a tak偶e wystawcom RemaDays 2017 jak i pracownikom tych firm. 聽
3.Dane uczestnik贸w loterii zawarte na wizyt贸wkach s艂u偶bowych, o kt贸rych mowa w 搂 4 ust. 6 s膮 zabezpieczone przez Organizatora loterii.
4.Dane osobowe uczestnik贸w loterii s膮 przetwarzane na warunkach okre艣lonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z p贸藕 zm.).聽 Wyra偶enie powy偶szej zgody jest niezb臋dne w celu przeprowadzenia przedmiotowej loterii w spos贸b zgodny z przepisami ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, nr 201, poz. 1540 z p贸藕. zm.) a w szczeg贸lno艣ci w celu wr臋czenia im nagr贸d wylosowanych w loterii. Zgoda uczestnik贸w na przetwarzanie ich danych nie mo偶e by膰 domniemana lub dorozumiana z o艣wiadczenia woli o innej tre艣ci. Uzyskane dane osobowe uczestnik贸w s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie dla dora藕nych cel贸w prawid艂owego przeprowadzenia loterii, nie podlegaj膮 dalszemu przetwarzaniu i nie s膮 przechowywane d艂u偶ej ni偶 b臋dzie to niezb臋dne z uwagi na obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii.
5.Ka偶dy z uczestnik贸w loterii mo偶e r贸wnie偶 wyrazi膰 pisemnie zgod臋 na ujawnienie dla cel贸w reklamowych Organizatora loterii jego danych personalnych, wizerunku i g艂osu za pomoc膮 艣rodk贸w masowego przekazu lub 艣rodk贸w elektronicznych. W przypadku wyra偶enia takiej zgody nie s膮 oni uprawnieni do otrzymania z tego tytu艂u wynagrodzenia.
6.Warunkiem wzi臋cia udzia艂u w loterii jest wrzucenie do urny wystawionej przy biurze targowym wizyt贸wki s艂u偶bowej. W losowaniu bierze udzia艂 ka偶da wizyt贸wka s艂u偶bowa wrzucona do urny w dniu 15.02.2017 w godzinach od 9:30 do 18:00 i w dniu 16.02.2017 w godzinach od 9:30 do 14.00.
7.Ka偶dy z uczestnik贸w loterii mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w loterii tylko jeden raz tzn. ka偶dy z uczestnik贸w mo偶e wrzuci膰 do urny tylko jedn膮 wizyt贸wk臋 s艂u偶bow膮.
8.Nagrod膮 w loterii jest MOTOCYKL HARLEY-DAVIDSON STREET庐 750. 艁膮czna warto艣膰 nagrody wynosi 28 000,00 z艂 brutto.


搂 5 Obszar, na kt贸rym jest urz膮dzana loteria promocyjna.
Loteria przeprowadzona jest na terenach wystawienniczych, na kt贸rych odbywaj膮 si臋 targi tj. w halach PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn przy al. Katowickiej 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D.


搂 6 Czas trwania loterii promocyjnej.
Loteria przeprowadzana jest w dniach od 15.02.2017 r. do 16.02.2017 r.


搂 7 Spos贸b prowadzenia loterii promocyjnej, terminy losowania nagr贸d oraz spos贸b i termin og艂aszania wynik贸w.
1.Ka偶dy uczestnik loterii, (z zastrze偶eniem paragrafu 4 ust. 2), kt贸rego wizyt贸wka s艂u偶bowa znajdzie si臋 w urnie, o kt贸rej mowa w 搂 4 ust. 6 uzyskuje prawo wzi臋cia udzia艂u w loterii.
2. Losowanie nagrody odbywa si臋 w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 14.00.聽 w Nadarzynie w halach PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn przy al. Katowickiej 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D. Podczas losowania jest rozlosowana jedna nagroda okre艣lona w paragrafie 4 ust. 8.
3. Losowanie polega na wyj臋ciu przez osob臋 losuj膮c膮 (hostess臋 wskazan膮 przez wewn臋trzn膮 komisj臋 nadzoru loterii) z urny jednej wizyt贸wki s艂u偶bowej o kt贸rej mowa w 搂 4 ust. 6. Nast臋pnie losuj膮cy wybiera numer telefonu kom贸rkowego wskazany na wizyt贸wce s艂u偶bowej. Po uzyskaniu po艂膮czenia telefonicznego losuj膮cy oczekuje do czasu us艂yszenia pi臋ciu sygna艂贸w. Je艣li losuj膮cy us艂yszy pi膮ty sygna艂 to przerywa po艂膮czenie telefoniczne i ponownie losuje z urny kolejn膮 wizyt贸wk臋 s艂u偶bow膮 oraz post臋puje w spos贸b wy偶ej wskazany. (Sygna艂 telefoniczny jest emitowany przez system nag艂a艣niaj膮cy.) Natomiast, je艣li przed us艂yszeniem pi膮tego sygna艂u losuj膮cy us艂yszy rozm贸wc臋 telefonicznego聽 informuje go, i偶 rozm贸wca wygrywa nagrod臋聽 pod warunkiem stawienia si臋 w miejscu losowania nagrody w terminie 5 minut. Je艣li rozm贸wca telefoniczny spe艂nia powy偶szy warunek tj. stawi si臋 w terminie oraz miejscu wskazanym przez losuj膮cego oraz wyra偶a zgod臋 na odbi贸r nagrody to zostaje zwyci臋zc膮 loterii. Po czym prowadz膮cy, niezw艂ocznie poprzez system nag艂a艣niaj膮cy og艂asza Imi臋 i Nazwisko zwyci臋zcy loterii.聽 W przypadku bezskutecznego up艂ywu聽 terminu zg艂oszenia si臋 lub odmowy przyj臋cia nagrody losuj膮cy losuje kolejn膮 wizyt贸wk臋 s艂u偶bow膮聽 i post臋puje w powy偶szy spos贸b, a偶 do skutku tj. do wylosowania zwyci臋zcy loterii. 聽
4.Osoba, kt贸rej numer telefonu widnieje na wylosowanej wizyt贸wce s艂u偶bowej聽 w przypadku nie nawi膮zania z ni膮 rozmowy telefonicznej przed us艂yszeniem przez losuj膮cego pi膮tego sygna艂u, a tak偶e w przypadku nawi膮zania rozmowy przed up艂ywem pi膮tego sygna艂u, ale braku jednoczesnego stawienia si臋 przez ww. osob臋 w terminie i miejscu odbioru nagrody wskazanym przez losuj膮cego traci prawo do odbioru nagrody.
5. Zwyci臋zca losowania, kt贸ry zg艂osi艂 si臋 w miejscu i terminie wskazanym przez losuj膮cego i odm贸wi艂 przyj臋cia nagrody traci prawo do p贸藕niejszego domagania si臋 wydania nagrody.
6. Nagroda w loterii jest wydawana zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych. W przypadku nagr贸d, kt贸re przekrocz膮 kwot臋 2280,00 z艂 zwyci臋zca jest zobowi膮zany do uiszczenia podatku dochodowego od os贸b fizycznych w wysoko艣ci 10% kwoty nagrody.
7. Wydanie nagrody nast臋puje w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 15.00 na terenie targ贸w.
8. Zwyci臋zca loterii jest zobowi膮zany do podpisania o艣wiadczenia, 偶e (zgodnie z paragraf 4 ust. 2) nie znajduje si臋 w gronie os贸b, nieuprawnionych do losowania nagrody. O艣wiadczenie jest dost臋pne w chwili odbioru nagrody.
W przypadku nie dope艂nienia powy偶szego obowi膮zku nagroda nie jest wydawana.
9. W przypadku niewydania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji organizatora.
10.聽 Nie jest mo偶liwe dokonanie zamiany nagrody na got贸wk臋.


搂 8 Spos贸b zapewnienia prawid艂owo艣ci urz膮dzania loterii promocyjnej
1.Nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 i przebiegiem loterii m.in. udzielaniem informacji na temat loterii, przeprowadzaniem losowania sprawuje wewn臋trzna Komisja Nadzoru powo艂ana przez organizatora. W sk艂ad Komisji聽 Nadzoru wchodzi osoba posiadaj膮ca 艣wiadectwo zawodowe wydane przez ministra finans贸w.
2. Komisja Nadzoru dzia艂a na podstawie regulaminu wydanego przez organizatora.
3.Z przebiegu losowania jest sporz膮dzany protok贸艂.
4.Do kompetencji Komisji聽 Nadzoru nale偶y r贸wnie偶 rozpatrywanie wp艂ywaj膮cych od uczestnik贸w loterii reklamacji.


搂 9 Tryb sk艂adania i rozpatrywania reklamacji.
1.Wszelkie reklamacje i zastrze偶enia dotycz膮ce przebiegu loterii mog膮 by膰 sk艂adane przez uczestnik贸w loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby 鈥濭JC INTER MEDIA鈥 Sp. z o. o.聽 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od dnia 17.02.2017 r., b臋d膮cego ostatecznym terminem odbioru nagr贸d tj. do dnia 24.02.2017 r. Reklamacje wp艂ywaj膮ce do Organizatora po 25.02.2016 nie s膮 rozpatrywane.聽 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Zgodnie z tre艣ci膮 Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z dnia 01.07.2010 r. w sprawie trybu zg艂aszania roszcze艅 uczestnik贸w gier hazardowych (Dz. U. z 2010, nr 118, poz.793), pisemna reklamacja powinna zawiera膰 imi臋 i nazwisko, tre艣膰 reklamacji oraz adres uczestnika gry, dat臋 i miejsce zdarzenia, kt贸rego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak r贸wnie偶 dok艂adny opis i pow贸d reklamacji.
2.Z艂o偶one reklamacje s膮 rozpatrywane przez Komisj臋 Nadzoru niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji w艂膮czaj膮c w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.


搂 10 Termin przedawnienia roszcze艅
1. Roszczenia zwi膮zane z udzia艂em w loterii przedawniaj膮 si臋 z up艂ywem 6 miesi臋cy od dnia聽 wymagalno艣ci. Bieg przedawnienia roszcze艅 ulega zawieszeniu od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj臋.
2. Wszelkie spory i roszczenia zwi膮zane z loteri膮 rozstrzyga s膮d powszechny.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋 przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z p贸藕n. zm.)
4. Na 偶膮danie zwyci臋zcy Organizator wystawia imienne za艣wiadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i termin贸w wynikaj膮cych z tre艣ci art. 20 ustawy o grach hazardowych.
5. Pe艂n膮 tre艣膰 regulaminu loterii ka偶dy z uczestnik贸w mo偶e otrzyma膰 po przes艂aniu zaadresowanej koperty zwrotnej na adres 鈥濭JC INTER MEDIA鈥 Sp. z o. o. z siedzib膮: 61-680 Pozna艅, ul. Podbia艂owa 11, z dopiskiem 鈥濴oteria promocyjna Mi臋dzynarodowych Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays 2017鈥. Dost臋pny jest r贸wnie偶 na terenie Mi臋dzynarodowych Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays 2017, na聽 www.remadays.com oraz w siedzibie firmy w Poznaniu przy ul. Podbia艂owej 11.
6. Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczno艣ci od niego niezale偶nych (w szczeg贸lno艣ci takich jak: si艂a wy偶sza, decyzje w艂adz pa艅stwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Loterii, jej Regulaminu oraz poszczeg贸lnych warunk贸w jego przeprowadzenia, celem zachowania mo偶liwo艣ci skutecznej realizacji oterii, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod wzgl臋dem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Adres targ贸w:

WARSAW EXPO NADARZYN
AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D

13 edycja RemaDays Warsaw, 15-17.02.2017

Godziny otwarcia dla zwiedzaj膮cych:

15-16 lutego 2017 od 9.30 do 18.00

17 lutego 2017 od 9.30 do 16.00

Serdecznie zapraszamy do udzia艂u w tej uroczysto艣ci reklamowej - spotkajmy si臋 w Nadarzynie!