Regulamin konkursu

O MEDAL TARG脫W REKLAMY I POLIGRAFII REMADAYS WARSAW

The Prize for Innovative Technologies

搂 1

Do Konkursu o Medal Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw mog膮 by膰 zg艂aszane urz膮dzenia lub innowacyjne rozwi膮zania do wykorzystania w bran偶y reklamowej lub poligraficznej. Warunkiem zg艂oszenia jest mo偶liwo艣膰 prezentacji podczas targ贸w RemaDays, kt贸re odznaczaj膮 si臋 szczeg贸lnymi walorami obejmuj膮cymi:

 • nowoczesno艣膰 zastosowanych rozwi膮za艅 w odniesieniu do rozwi膮za艅 艣wiatowych,
 • stopie艅 wykorzystania rozwi膮za艅 innowacyjnych,
 • ekonomiczno艣膰 urz膮dzenia/maszyny i jego eksploatacj臋 (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty likwidacji),
 • oddzia艂ywanie urz膮dzenia/maszyny na 艣rodowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalno艣膰,
 • oszcz臋dno艣膰 zu偶ycia materia艂贸w i energii,
 • funkcjonalno艣膰 urz膮dzenia/maszyny (rozumiana jako po艂膮czenie kryteri贸w u偶yteczno艣ci i praktyczno艣ci),
 • estetyka urz膮dzenia/maszyny
 • stopie艅 przystosowania rozwi膮za艅 do zastosowa艅 praktycznych 鈥 tylko w przypadku urz膮dze艅/maszyn wymienionych w 搂 2 ust. 1.

搂2

1. Do konkursu mog膮 by膰 zg艂aszane:

a) urz膮dzenia, maszyny lub technologie, kt贸re posiadaj膮 przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do u偶ytkowania i obrotu na polskim rynku, nie wymagaj膮ce dodatkowych bada艅 laboratoryjnych, eksploatacyjnych i do艣wiadczalnych,

b)聽urz膮dzenia, maszyny lub technologie, stanowi膮ce wynik projekt贸w badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i us艂ugowych 鈥 przystosowane do praktyki gospodarczej.

2. Zg艂oszenia, o kt贸rych mowa w ust. 1, mog膮 obejmowa膰:

a) pojedyncze urz膮dzenia/maszyny lub grupy urz膮dze艅/maszyn jednorodnych pod wzgl臋dem spe艂nianych funkcji, budowy i technologii,

b) systemy (np. zestawy, komplety i programy), stanowi膮ce odr臋bne urz膮dzenia/maszyny b膮d藕 elementy innych urz膮dze艅/maszyn

c) technologie, stanowi膮ce nowoczesne i innowacyjne rozwi膮zania bran偶y reklamowej

搂3

1. Warunkami przyj臋cia zg艂oszenia do Konkursu s膮:

 • dokonanie zg艂oszenia urz膮dzenia/maszyny na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do Regulaminu 鈥 do GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu w terminie do 21 stycznia 2017 r.
 • za艂膮czenie do zg艂oszenia uzasadnienia zawieraj膮cego charakterystyk臋 urz膮dzenia/maszyny, uwzgl臋dniaj膮c膮 cechy wymienione w 搂 1,
 • za艂膮czenie kopii certyfikat贸w, atest贸w i innych 艣wiadectw, o kt贸rych mowa w 搂 2, opinii oraz wynik贸w bada艅 oraz innych dokument贸w dotycz膮cych zg艂aszanego urz膮dzenia/maszyny przedstawiaj膮cych jego walory, w tym opinie u偶ytkownik贸w, (r贸wnie偶 w wersji elektronicznej)
 • za艂膮czenie wizerunku urz膮dzenia/maszyny w postaci fotografii, prospekt贸w reklamowych,
 • op艂ata za udzia艂 w Konkursie wynosi 500,-z艂 + aktualnie obowi膮zuj膮cy podatek VAT (op艂ata obowi膮zuje za ka偶de zg艂oszone urz膮dzenie/maszyn臋/produkt),
 • dokonanie ustalonej op艂aty za udzia艂 w Konkursie na rachunek bankowy GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu i za艂膮czenie dowodu dokonanej wp艂aty w terminie do 21 stycznia 2017 r.

2. Zg艂oszenie oraz uzasadnienie i dodatkowe materia艂y informacyjne o urz膮dzeniu/maszynie nale偶y sk艂ada膰 sformu艂owane w j臋zyku polskim.

3. Zg艂oszenia i za艂膮czone materia艂y podlegaj膮 weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu

4. Materia艂y wymienione w ust. 1 nie podlegaj膮 zwrotowi.

5. W przypadku wycofania zg艂oszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpocz臋ciem targ贸w, 50 % kwoty wp艂aconej na poczet udzia艂u w Konkursie podlega zwrotowi.

搂4

Zg艂aszaj膮cy urz膮dzenia/maszyny do Konkursu zobowi膮zani s膮 do udost臋pnienia ich na stoiskach targowych i udzielania dodatkowych wyja艣nie艅 i informacji przedstawicielom GJC Inter Media Sp. z o.o w Poznaniu, w przeddzie艅 lub w pierwszym dniu trwania targ贸w.

搂5

1. Ocen臋, na podstawie kt贸rej przyznawane s膮 Medale za urz膮dzenia/maszyny zg艂oszone do konkursu, przeprowadza Jury, na podstawie kryteri贸w okre艣lonych w 搂 1.

2. Cz艂onkowie Jury s膮 powo艂ywani przez Organizatora konkursu 鈥 firm臋 GJC Inter Media Sp. z o.o. spo艣r贸d specjalist贸w dziedzin zgodnych z w艂a艣ciwo艣ci膮 bran偶ow膮 Targ贸w, ciesz膮cych si臋 publicznym i 艣rodowiskowym autorytetem. Zasady dzia艂ania Jury okre艣laj膮 regulaminy ustalone przez Organizatora Konkursu - firm臋 GJC Inter Media.

3. Cz艂onkowie Jury nie mog膮 udost臋pnia膰 偶adnych materia艂贸w i informacji zwi膮zanych z prowadzonym konkursem osobom trzecim.

搂 6

1. Obrady Jury s膮 niejawne, a jego decyzje ostateczne.

2. Zg艂oszone do Konkursu urz膮dzenie/maszyna nie b臋dzie poddane ocenie przez Jury je偶eli zg艂oszenie nie b臋dzie zgodne z regulaminem Konkursu, a w przypadku, gdy nie b臋dzie wystawione ono na stoisku nagroda nie zostanie wr臋czona.

搂7

1. Ka偶de zg艂oszone do Konkursu urz膮dzenie/maszyna mo偶e by膰 wyr贸偶nione Medalem Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw tylko jeden raz.

2. Ograniczenie, o kt贸rym mowa w ust. 1 nie dotyczy urz膮dze艅/maszyn, w kt贸rych wprowadzono znacz膮ce zmiany, nosz膮ce wszelkie znamiona innowacyjno艣ci pozwalaj膮ce zakwalifikowa膰 urz膮dzenie/maszyn臋 do nowej generacji.

搂8

1. Jury og艂asza decyzj臋 o przyznaniu nagrody w pierwszym dniu trwania Targ贸w.

2. GJC Inter Media Sp. z o.o. informuje zg艂aszaj膮cych urz膮dzenia/maszyny do Konkursu o wyr贸偶nieniu urz膮dzenia/maszyny w tym samym dniu.

3. Medal Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw wr臋czany jest przez przedstawiciela firmy GJC Inter Media 鈥 Organizatora konkursu podczas ceremonii w pierwszym dniu Targ贸w.

搂9

1. List臋 nagrodzonych Medalem zamieszcza si臋 w na stronach internetowych nale偶膮cych do Organizatora.

2. Ewidencj臋 wyr贸偶nionych produkt贸w prowadzi i przechowuje GJC Inter Media Sp. z o.o. w Poznaniu do czasu rozpocz臋cia kolejnej edycji konkursu w nast臋pnym roku.

3.Wystawcy i producenci, kt贸rych urz膮dzenia/maszyny zosta艂y nagrodzone Medalem Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw, mog膮 zamieszcza膰 w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w 艣rodkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek uzyskanego Medalu wy艂膮cznie na wyr贸偶nionych urz膮dzeniach/maszynach. Informacje dotycz膮ce wyr贸偶nienia Medalem Targ贸w Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw musz膮 zawiera膰 jednoznaczne wskazanie wyr贸偶nionego urz膮dzenia/maszyny oraz nazw臋 Targ贸w, na kt贸rych zosta艂o ono wyr贸偶nione. Wystawcy kt贸rych urz膮dzenia/maszyny zosta艂y wyr贸偶nione Medalem, mog膮 w czasie trwania Targ贸w prezentowa膰 otrzymane Medale na swoich stoiskach.

搂10

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczno艣ci od niego niezale偶nych (w szczeg贸lno艣ci takich jak: si艂a wy偶sza, decyzje w艂adz pa艅stwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczeg贸lnych warunk贸w jego przeprowadzenia, celem zachowania mo偶liwo艣ci skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod wzgl臋dem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Adres targ贸w:

WARSAW EXPO NADARZYN
AL. KATOWICKA 62, 05-830 NADARZYN, WOLICA 114D

13 edycja RemaDays Warsaw, 15-17.02.2017

Godziny otwarcia dla zwiedzaj膮cych:

15-16 lutego 2017 od 9.30 do 18.00

17 lutego 2017 od 9.30 do 16.00

Serdecznie zapraszamy do udzia艂u w tej uroczysto艣ci reklamowej - spotkajmy si臋 w Nadarzynie!